คลังเก็บ

การขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช คือการเพิ่มจำนวนต้นพืชให้ได้จำนวนมากพอกับปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยพืชต้นใหม่ที่ได้ยังคงลักษณะของพันธุ์ และคุณสมบัติที่ดีไว้เหมือนเดิม
การขยายพันธุ์พืชมี 2 แบบ คือ
1. แบบอาศัยเพศ
2. แบบไม่อาศัยเพศ
งาน
ให้นักเรียนเลือกอธิบายการขยายพันธุ์พืช ในหัวข้อต่อไปนี้
1. การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ
2. การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ

ให้ใส่ชื่อและเลขที่ไว้ด้านล่างของการอธิบาย

Advertisements

การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการตอน

การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการตอน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการตอน
2. มีทักษะการตอนกิ่งแบบควั่นกิ่ง
3. ทำงานร่วมกับผู้อื่นและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของการตอน
2. ประโยชน์ของการตอน
3. แบบต่าง ๆ ของการตอน

เนื้อหา
ความหมายและประโยชน์ของการตอน
การตอนกิ่ง เป็นวิธีการทำให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากขณะติดอยู่กับต้นแม่ การตอนกิ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางธรรมชาติ(by naturally) หรือจากการทำให้เกิดขึ้น(by artificially) โดยการทำให้กิ่งสัมผัสกับดิน หรือการนำเอาดินไปหุ้มกิ่ง การเกิดรากจะเกิดได้เร็วขึ้น ถ้าได้ควั่นหรือทำแผลแก่บริเวณของกิ่งที่จะการทำการหุ้มหรือสัมผัสกับดิน พืชหลายชนิด เช่น ลิ้นจี่ ลำไย และส้มบางชนิดที่ไม่อาจปักชำได้ง่าย สามารถจะขยายได้ง่ายโดยวิธีนี้
ประโยชน์ของการตอนกิ่ง
1. ผลิตผลที่ได้เหมือนต้นแม่ทุกประการ ไม่กลายพันธุ์
2. ให้ผลผลิตรวดเร็ว
3. สามารถทำได้ดีกับพืชที่ออกรากยาก
ข้อเสียของการตอนกิ่ง
1. ไม่มีรากแก้ว ระบบรากตื้น โค่นล้มง่าย ไม่ทนต่อความแห้งแล้ง
2. ทำได้ช้า ต้องใช้เทคนิคและฝีมือมากขึ้น
3. ไม่สะดวกต่อการขนส่งในกรณีกิ่งมีขนาดใหญ่
4. กิ่งมีขนาดโต จำนวนกิ่งมีน้อย ไม่สะดวกที่จะขยายพันธุ์จำนวนมากๆ
บทสรุป
การตอนกิ่ง เป็นวิธีการที่ทำให้ลำต้นหรือกิ่งพืชมีรากเกิดงอกขึ้นขณะที่ยังอยู่กับต้นแม่จนกระทั่งเมื่อรากมีจำนวนมากและแก่พอแล้วจึงค่อยตัดแยกออกจากต้นแม่เพื่อนำไปชำหรือปลูกต่อไป