บุคลากรในโรงเรียน

นางสุภาวดี  อายุเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม

นางปัทมา  นพฤทธิ์

ชีววิทยา

นายกิตติพงษ์  กุลนอก

เคมี

นางลักขณา  สังข์ทอง

ฟิสิกส์

นางสาวกานต์ชนก  วุฒิ

ภาษาไทย

นางสาวปิยวรรณ  รัตนสร้อย

คณิตศาสตร์

นางสาวรุ่งอรุณ  มากประยูร

คณิตศาสตร์

นางสาวจิราพร  ล่ากระโทก

ภาษาอังกฤษ

Mr. Nisperos, Jose Mari Villanueva

ภาษาอังกฤษ

นางสาวหทัยทิพย์  สุวรรณโชติ

การงานอาชีพและเทคโนโยลี

นายปริญทร  สุระเสน

คอมพิวเตอร์

นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์

นาฏศิลป์

นายสราวุธ  พื้นผา

พลศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนา  สีบุตร

สังคมศึกษา

นางสาวศันศนีย์  วงศ์หงส์

สังคมศึกษา

นางสาวอรอุมา  เจริญพร

คณิตศาสตร์

(นักศึกษาฝึกสอน)

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s