หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อการเข้าสู่อาชีพ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

              ง 4.1        ม.2/1            อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ

                                ม.2/2            ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

ม.2/3            มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

            การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อให้เกิดทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพที่สนใจและมีความถนัด

สาระการเรียนรู้

          3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

                       1)   การจัดประสบการณ์อาชีพ

–      สถานการณ์แรงงาน                                          –     ประกาศรับสมัครงาน

–      ความรู้ความสามารถของตนเอง                     –     ผลตอบแทน

2)    การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

–     การหางาน                                                        –     คุณสมบัติที่จำเป็น

3)    ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ

–      ทักษะกระบวนการทำงาน                               –     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

–      ทักษะการทำงานร่วมกัน                                  –     ทักษะการแสวงหาความรู้

–      ทักษะการจัดการ

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

                       –

„    สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

          4.1 ความสามารถในการคิด

                      1)  ทักษะการคิดวิเคราะห์

–    ทักษะการระบุ

2)  ทักษะการคิดสร้างสรรค์

–    ทักษะการนำความรู้ไปใช้

3)  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

–    ทักษะการสำรวจ

4)  ทักษะการประเมิน

4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

                       1)  กระบวนการปฏิบัติ

2)  กระบวนการทำงานกลุ่ม

…    คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.  มีวินัย                                                                                2. ใฝ่เรียนรู้

3.  ตรงต่อเวลา                                                                      4.   มุ่งมั่นในการทำงาน

†    ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

                        รายงานการสำรวจและวิเคราะห์ตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ

แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  การศึกษาและติดตามสถานการณ์แรงงาน มีประโยชน์อย่างไร

ก. เลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม

ข. เลือกระดับค่าตอบแทนได้สมเหตุสมผล

ค. รู้ทิศทางของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ง. ป้องกันปัญหาการตกงานของตนเองและบุคคลรอบข้าง

2.   อาชีพในข้อใดจัดเป็นแรงงานไร้ฝีมือ

ก. ช่างประปา                                                          ข. บุรุษพยาบาล

ค. พ่อครัว                                                                 ง.   ลูกเรือประมง

3.   การจ้างแรงงานที่มีอัตราค่าจ้างต่ำกว่าความสามารถ  มีสาเหตุมาจากข้อใด

ก. ตำแหน่งงานไม่ตรงกับความสามารถ

ข. แรงงานฝีมือในประเภทนั้นๆ ล้นตลาด

ค. ไม่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ

ง.   ถูกทุกข้อ

4.   ข้อใดกล่าวถึงภาวะการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้ถูกต้อง

ก. ต้องการใช้แรงงานไร้ฝีมือเป็นจำนวนมาก

ข. ต้องการใช้แรงงานมีฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ค. ต้องการใช้แรงงานไร้ฝีมือจำนวนมากร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ง. ต้องการใช้แรงงานที่มีฝีมือเฉพาะด้านร่วมกับแรงงานไร้ฝีมือจำนวนมาก

5.   การประกาศรับสมัครงานในช่องทางใดที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ก. การประกาศรับสมัครงานทางป้ายประกาศของบริษัท หรือหน่วยงาน

ข. การประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซต์สมัครงาน

ค. การประกาศรับสมัครงานทางสื่อสิ่งพิมพ์

ง. การประกาศรับสมัครงานทางหน่วยงานราชการ

6.   การสมัครงานในช่องทางใดมีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด

ก.  สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท หรือหน่วยงาน

ข. สมัครงานทางเว็บไซต์สมัครงาน

ค. สมัครงานทางจดหมาย

ง.  สมัครงานในตลาดนัดแรงงานที่จัดขึ้นในสถานที่ต่างๆ

7.   การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพขณะที่กำลังศึกษา ข้อใดมีความสำคัญมากที่สุด

ก. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์                  ข. ความสามารถพิเศษ

ค. ความรู้ทางวิชาการ                                          ง. ความพร้อมที่จะเรียนรู้งาน

8.   ก่อนการสมัครงานจะต้องเตรียมความพร้อมในข้อใดเป็นอันดับแรก

ก. การวิเคราะห์ตนเอง                                        ข. การวิเคราะห์อาชีพ

ค.  การวิเคราะห์หน่วยงานหรือองค์กร               ง. การวิเคราะห์รายได้หรือค่าตอบแทน

9.   การค้นหาความสามารถเฉพาะทางเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพ  เป็นการเตรียมความพร้อมในข้อใด

ก. การวิเคราะห์ตนเอง                                       ข. การวิเคราะห์อาชีพ

ค. การวิเคราะห์หน่วยงานหรือองค์กร               ง. การวิเคราะห์รายได้หรือค่าตอบแทน

10.    ปัจจุบันวิชาชีพใดที่ตลาดแรงงานมีความต้องการน้อย

ก.  สาขาทางด้านคหกรรม                                     ข. สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์

ค.  สาขาทางด้านสังคมศาสตร์                              ง.   สาขาทางด้านช่างสิ่งทอ

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s