หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

              ง 1.1        ม.2/1            ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน

                               ม.2/2            ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

ม.2/3            มีจิตสำนึกในการทำงานและการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

              การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่ต้องการเลี้ยง จะช่วยให้สามารถดูแลสัตว์ได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ และสามารถใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการ
ทำงานและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

 สาระการเรียนรู้

          3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

                 1)   ทักษะการแสวงหาความรู้  ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า  รวบรวม สังเกต สำรวจ และ บันทึกเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงาน

2)  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานมีขั้นตอน คือ การสังเกต วิเคราะห์  สร้างทางเลือกและประเมินทางเลือก

–   การเลี้ยงสัตว์

3)  การมีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการทำงาน

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

                       –

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

          4.1 ความสามารถในการคิด

                 1)  ทักษะการคิดวิเคราะห์
–     ทักษะการสรุปลงความคิดเห็น

2)  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

–     ทักษะการให้เหตุผล

3)  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

                 1)  กระบวนการปฏิบัติ

2) กระบวนการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.     มีวินัย

2.     ใฝ่เรียนรู้

3.     มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

                        บันทึกการเลี้ยงสัตว์

แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  สัตว์เลี้ยงในข้อใดที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารทุกชนิด

ก.  นก  ปลาคาร์ฟ                                                       ข. ปลาทับทิม  กระต่าย

ค.  ปลาแรด ปลาทับทิม                                             ง.  ปลาหมอสี  ปลาทับทิม

2.   การเลี้ยงปลาในข้อใดช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ดี

ก. ปลาทับทิม                                                              ข. ปลาทอง

ค. ปลาเทวดา                                                               ง.  ปลาหางนกยูง

3.  ปลาในข้อใดที่ต้องการอยู่ในอุณหภูมิน้ำที่ค่อนข้างสูง

ก.  ปลานีออน                                                              ข. ปลามังกร

ค. ปลาออสการ์                                                           ง. ปลากาแดง

4.   หากต้องการเลี้ยงปลาที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี  ควรเลือกเลี้ยงปลาชนิดใด

ก. ปลาแรด                                                                  ข. ปลาปักเป้า

ค. ปลากระทิง                                                             ง.  ปลาหางไหม้

5.   หากต้องการไก่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง  ควรเลือกให้อาหารชนิดใด

ก. หัวอาหาร                                                                ข. อาหารอัดเม็ด

ค. อาหารเสริม                                                            ง. อาหารผสม

6.   อาหารชนิดใดที่มักจะเติมยาปฏิชีวนะลงไปด้วย

ก. หัวอาหาร                                                                ข. อาหารอัดเม็ด

ค. อาหารเสริม                                                            ง.  อาหารผสม

7.   การใช้ยาซัลฟาในการรักษาโรคไก่  มีผลเสียอย่างไร

ก. ทำให้ไก่ดื้อยา                                                         ข. ทำให้ไก่แคระแกร็น

ค.  ทำให้ไก่โตเกินขนาด                                           ง. ทำให้ไก่เป็นหมัน

8.   โรคไก่ในข้อใดที่ไม่ได้รักษาด้วยการฉีดวัคซีน

ก. โรคบิด                                                                     ข. โรคฝีดาษ

ค. โรคมาเร็กซ์                                                            ง. โรคนิวคาสเซิล

9.   ในฤดูร้อนควรให้อาหารไก่อย่างไร

ก. ให้อาหารวันเว้นวัน

ข. ให้อาหารเสริมในปริมาณเพิ่มขึ้น

ค. ลดปริมาณอาหารลง

ง. ให้อาหารในปริมาณที่มากขึ้น

10.    เหตุใดฤดูหนาวไก่จึงกินอาหารมากกว่าปกติ

ก. เพราะต้องการพลังงานและไขมันที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกาย

ข. เพราะต้องการสร้างกล้ามเนื้อ และเร่งการออกไข่

ค.  เพราะต้องการสะสมอาหารในปริมาณมาก

ง.  เพราะเป็นช่วงที่ไก่มีการเจริญเติบโตมากกว่าปกติ

โฆษณา
2 ความเห็น

2 thoughts on “หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s