หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ ในโรงเรียนหรือท้องถิ่น

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

              ง 1.1        ม.2/1               ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน

                               ม.2/2               ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

ม.2/3               มีจิตสำนึกในการทำงานและการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

              การประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใช้สอยหรือตกแต่ง แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และฝึกใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า

สาระการเรียนรู้

          3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

                 1) ทักษะการแสวงหาความรู้  ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า  รวบรวม สังเกต สำรวจ และบันทึกเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงาน

–    การจัดการผลผลิต

2)  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานมีขั้นตอน คือ การสังเกต วิเคราะห์  สร้างทางเลือกและประเมินทางเลือก

–         การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น

3)  การมีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการทำงาน

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

                       –

„    สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

          4.1 ความสามารถในการคิด

                 1)  ทักษะการคิดวิเคราะห์
–     ทักษะการสรุปลงความคิดเห็น

2)  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

–     ทักษะการให้เหตุผล

3)  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

                 1)  กระบวนการปฏิบัติ

2) กระบวนการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.     มีวินัย                                                         2.      ใฝ่เรียนรู้

3.     ประหยัด                                                    4.      มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

         การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น

แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  งานประดิษฐ์ในข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

ก.  การสานเสื่อกระจูด                                            ข. การทำหมอนสมุนไพร

ค.  การจัดพานพุ่มดอกไม้                                      ง. การจัดซุ้มดอกไม้ในงานแต่งงาน

2.   การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง ควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด

ก. คำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า                  ข. คำนึงถึงความทนทาน และสวยงาม

ค. คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการลงมือทำ                   ง. คำนึงถึงการจัดจำหน่ายสินค้า

3.  หากไม่ต้องการให้ความชื้นซึมผ่านได้ ควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ในข้อใด

ก. ถุงผ้า                                                                     ข. กล่องไม้

ค. ซองอะลูมิเนียม                                                  ง. กระป๋องกระดาษ

4.   กล่องโฟมสำหรับแช่แข็ง จัดเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทใด

ก. กระดาษ                                                               ข. พลาสติก

ค. โลหะ                                                                    ง. อะลูมิเนียม

5.  ข้อใดเป็นวัสดุที่มีราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่นที่ควรนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์

ก.  ใบตอง                                                                  ข.  ถุงกระดาษ

ค. ปีบ                                                                         ง. เข่งไม้ไผ่

6.   การเลือกบรรจุภัณฑ์ ควรคำนึงถึงปัจจัยในข้อใดมากที่สุด

ก. เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม

ข. เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีความหรูหรา

ค. เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ทนทาน

ง.  เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อราคาน้อยที่สุด

7.  การกำหนดราคาในการจำหน่ายสินค้า  ควรกำหนดราคาอย่างไร

ก. กำหนดราคาต่อชิ้นในราคาที่สูง  เพราะจะช่วยให้มีทุนหมุนเวียนได้เร็วขึ้น

ข. กำหนดราคาต่อชิ้นในราคาที่ไม่แพงมาก  เพราะจะช่วยให้การขายสินค้ามีสภาพคล่องตัว

ค. กำหนดราคาต่อชิ้นในราคาที่ไม่แพงมาก  เพราะจะช่วยลดการต่อรองราคา

ง.  กำหนดราคาต่อชิ้นในราคาที่สูง เพราะจะช่วยลดการต่อรองราคา และสามารถแจกแถมได้ง่าย

8.   ข้อใดเป็นประโยชน์ของการทำบัญชีรับ-จ่าย

ก. เพื่อควบคุมต้นทุน และกำไรของกิจการ

ข. เพื่อลดปัญหาในการใช้จ่ายเงินของกิจการ

ค. เพื่อให้ทราบฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการ

ง.  ถูกทุกข้อ

9.  การจัดจำหน่ายที่ดี  ควรมีลักษณะอย่างไร

ก. มีของแถมให้กับลูกค้า                                       ข. มีสินค้าที่หลากหลาย

ค. ส่งสินค้าตรงเวลา                                               ง.   มีศูนย์กลางสินค้าเพียงแห่งเดียว

10.    ข้อใดเป็นการแสดงจิตสำนึกที่ดีในการจำหน่ายสินค้า

ก. บริจาคสินค้าช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ข. ลดราคาสินค้าที่ใกล้หมดอายุ  หรือแจกแถมสินค้าก่อนหมดอายุ

ค. รับผิดชอบด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุดในระหว่างการขนส่ง

ง. รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสียภาษีและรักษาสิ่งแวดล้อม

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s