หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

        สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จะต้องมีทักษะกระบวนการทำงาน  และรู้จักใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน  และมีจิตสำนึกในการทำงานและการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

‚       ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 ตัวชี้วัด

                   ง 1.1           ม.2/1                   ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน

                                        ม.2/2                   ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

ม.2/3                   มีจิตสำนึกในการทำงานและการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1)   บอกทักษะที่ช่วยพัฒนาการทำงานได้

2)   อธิบายขั้นตอนของทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานได้

3)   มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน

4)   มีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าในการทำงาน

ƒ        สาระการเรียนรู้

    3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1)  ทักษะการแสวงหาความรู้  ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า  รวบรวม สังเกต สำรวจและบันทึกเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงาน

2)  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานมีขั้นตอน คือ การสังเกต วิเคราะห์  สร้างทางเลือก และประเมินทางเลือก

3)  การมีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการทำงาน

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

                     –

„        สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 4.1 ความสามารถในการคิด

1)    ทักษะการคิดวิเคราะห์
–    ทักษะการสรุปลงความคิดเห็น

2)    ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

–    ทักษะการให้เหตุผล

3)   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

1)   กระบวนการปฏิบัติ

2)   กระบวนการทำงานกลุ่ม

       คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.   มีวินัย                                                                    2.   ใฝ่เรียนรู้

3.   ประหยัด                                                              4.   ตรงต่อเวลา

แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.    การใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ก.   มีความอดทน                                                      ข.     มีความกระตือรือร้น

ค.   มีความรอบคอบ                                                 ง.     มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2.    ข้อใดเป็นวินัยพื้นฐานในการทำงาน

ก.   ความซื่อสัตย์                                                       ข.     ความประหยัด

ค.   ความตรงต่อเวลา                                               ง.      ความขยันและอดทน

3.    การประกอบอาชีพสุจริตในข้อใดที่บุคคลในสังคมไม่ยอมรับ

ก.   ขายลอตเตอรี่                                                       ข.      ขายพวงมาลัยที่สี่แยกไฟแดง

ค.  ขายบริการทางเพศ                                             ง.      ขายอาหารป่า

4.    บุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในข้อใดที่เพื่อนร่วมงานให้ความไว้วางใจมากที่สุด

ก.   ความซื่อสัตย์                                                       ข.     ความประหยัด

ค.    ความตรงต่อเวลา                                               ง.      ความขยันและอดทน

5.    บุคคลในข้อใดสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

ก.    มะลิ  นำกระดาษที่ใช้แล้วมาขาย

ข.   ใบเฟิร์น  นำถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วมาแพ็คติดกันเพื่อทำเป็นที่ทับกระดาษ

ค.   ชบา  นำเก้าอี้ที่พนักพิงหักมาซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้

ง.    ยิปโซ  นำแก้วน้ำที่มีรอยร้าวมาใส่ปากกา ดินสอ

6.    การประเมินผลงาน มีประโยชน์อย่างไร

ก.    ทราบข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขในการทำงานครั้งต่อไป

ข.   ทำให้การทำงานเป็นไปตามแผนงาน

ค.   ผลของงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ง.    การทำงานตรงตามกำหนดเวลา

7.    ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร

ก.    ช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน

ข.   ช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องในการทำงานได้

ค.   ช่วยให้การทำงานมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้น

ง.    ช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็วขึ้น

8.    การศึกษาข้อมูลของหน่วยงานที่จะต้องไปติดต่อ มีประโยชน์อย่างไร

ก.   ช่วยให้ทราบรายละเอียดและการบริการของหน่วยงาน

ข.   ช่วยให้ประหยัดเวลาในการไปติดต่อ

ค.   ช่วยให้สามารถแต่งกายได้อย่างเหมาะสม

ง.  ช่วยให้สมารถขอรับการบริการได้อย่างถูกต้อง

9.    ข้อใดหมายถึงทักษะกระบวนการทำงาน

ก.   การแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดของแต่ละบุคคล

ข.  การใช้หลักการอธิบายการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ความจริง

ค.   เทคนิควิธีการต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ง.    การตัดสินใจแก้ปัญหาภายใต้ทางเลือกต่างๆ

10.     การกระทำในข้อใด เป็นการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

ก.    กำหนดแผนงานใหม่ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น

ข.    ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน

ค.   หัวหน้ากลุ่มพิจารณาและตัดสินใจแก้ปัญหาเพียงลำพัง

ง.    พิจารณาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์และประเมินทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s