แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. วัสดุในข้อใดที่นำมาทำงานประดิษฐ์ได้
ก. จาก ข. เตยหอม
ค. มะพร้าว ง. ปาล์ม
2. นักเรียนสามารถนำส่วนใดของกระจูดมาทำงานประดิษฐ์
ก. ลำต้น ข. ดอก
ค. ใบ ง. ผล
3. วัสดุข้อใด ที่พบมากในป่าจังหวัดอุบลราชธานี
ก. มะพร้าว ข. หวาย
ค. ลาน ง. กล้วย
4. วัสดุในข้อใด สามารถนำมาทำเป็นเชี่ยนหมากได้
ก. ลาน ข. ผักตบชวา
ค. กระจูด ง. ย่านลิเภา
5. ถ้านักเรียนต้องการวัดความสูงของตู้เสื้อผ้า นักเรียนจะใช้อุปกรณ์ข้อใด
ก. ไม้เมตร ข. สายวัด
ค. ตลับเมตร ง. ไม้บรรทัด 36 นิ้ว
6. นักเรียนควรคำนึงถึงเรื่องใดในการเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทำงานประดิษฐ์
ก. ความทนทานของเครื่องมือ
ข. เป็นวัสดุที่หายากในท้องถิ่น
ค. ข้อจำกัดของเครื่องมืออุปกรณ์
ง. การชำรุดเสียหายของเครื่องมือ
7. เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปทรง ได้แก่ข้อใด
ก. คีมตัด สว่านมือ ข. กรรไกรตัดโลหะ คีม
ค. เลื่อยฉลุ มีดหั่น ง. คีมตัด ค้อนเหล็ก
8. ก่อนใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์ทุกครั้ง ควรทำอะไรเป็นอันดับแรก
ก. ศึกษาวิธีใช้และข้อจำกัดของเครื่องมืออุปกรณ์
ข. ตรวจดูอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ค. หยอดน้ำมันหล่อลื่นทุกครั้งก่อนใช้
ง. เช็ดปัดฝุ่นด้วยผ้าแห้ง
9. สิ่งประดิษฐ์ตามวัฒนธรรมประเพณี คือข้อใด
ก. ชะลอม
ข. กระจาด
ค. เชี่ยนหมาก
ง. กระทงกลีบใบตอง
10.วัสดุในข้อใดที่ไม่ใช่วัสดุที่มาจากท้องถิ่น
ก. เชือกปอ ข. เปลือกหอย
ค. เกล็ดปลา ง. เม็ดโฟม

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s