หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลาเรียน 10 ชั่วโมง

 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.1/1 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน
ม.1/2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
ม.1/3 ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การใช้กระบวนการกลุ่มในการประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น จะต้องมีการวิเคราะห์ขั้นตอนในการทำงานร่วมกันและทำงานด้วยความเสียสละ จะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จ

 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1) ขั้นตอนการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทำงาน
โดยทำตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้
2) กระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการทำงานตามขั้นตอน คือ การเลือกหัวหน้ากลุ่ม
กำหนดเป้าหมาย วางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ประเมินผลและปรับปรุงงาน เช่น
– การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น
3) ความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน
4) การแก้ปัญหาในการทำงานเพื่อให้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิด
– ทักษะการคิดวิเคราะห์
– ทักษะการคิดเป็นระบบ
– ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
– กระบวนการปฏิบัติ
– กระบวนการทำงานกลุ่ม

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
การประดิษฐ์ของตกแต่งห้องที่ทำจากวัสดุท้องถิ่น

 การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมินก่อนเรียน
– นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1) การเล่นเกม
2) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วัสดุท้องถิ่นภาคต่างๆ ของประเทศไทย
3) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุท้องถิ่น
4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประเภทของเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานประดิษฐ์
5) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง เครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์
6) ใบงานที่ 2.3 เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ที่มาจากวัสดุท้องถิ่น
7) สังเกตการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
8) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7.3 การประเมินหลังเรียน
– นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
– ประเมินการประดิษฐ์ของตกแต่งห้องที่ทำจากวัสดุท้องถิ่น

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s