แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่  5   โลกของอาชีพ

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดเป็นอาชีพประเภทการผลิต เกี่ยวกับงานตกแต่งบ้าน

ก.   อาชีพทำเทียนหอมไล่ยุง                         ข.   อาชีพปลูกไม้ประดับ

ค.   อาชีพทำกรอบรูป                                      ง.   อาชีพทำของที่ระลึก

2.  อาชีพการให้บริการ ได้แก่ข้อใด

ก.   ตัดหญ้า  ตกแต่งสวนในบ้าน                    ข.   ตกแต่งกระถางให้สวยงาม

ค.   เปิดร้านขนมเบเกอรี่                                  ง.   ประดิษฐ์โคมไฟ

3.  นักเรียนมีแนวทางในการเลือกอาชีพอย่างไร

ก.   ศึกษาข้อมูลงานจากสถานที่ประกอบการหรือสื่อมวลชน

ข.   เป็นอาชีพที่ตนเองมีพื้นฐานความถนัด

ค.   เป็นอาชีพที่มั่นคง และสุจริต

ง.   ถูกทุกข้อ

4.  นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของอาชีพได้อย่างไร

ก.   เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการจริงบ่อยๆ

ข.   ฝึกทักษะอาชีพประเภทการขายสินค้าบ่อยๆ

ค.   ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ

ง.   การเลือกเรียนต่อในสายที่นำไปสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเองตามความสามารถ

5. องค์ประกอบหลักในการพิจารณาเลือกอาชีพ คือข้อใด

ก.   เป็นอาชีพที่ตนเองถนัด มีความมั่นคงและสุจริต

ข.   เป็นอาชีพที่สังคมยอมรับและมีผลตอบแทนสูง

ค.   เป็นอาชีพที่ครอบครัวทำสืบทอดกันมา

ง.   เป็นพื้นฐานของการศึกษาในอนาคต

6.  ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ผู้ประกอบอาชีพประสบความล้มเหลว

ก.   ผู้ประกอบอาชีพมีความเกียจคร้าน

ข.   ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมหรือท้องตลาด

ค.   เป็นอาชีพที่มีคู่แข่งในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก

ง.   ผู้ประกอบอาชีพไม่มีความถนัดในอาชีพเป็นพื้นฐาน

7.  การศึกษาข้อมูลลักษณะของงานที่นำไปประกอบอาชีพ มีประโยชน์อย่างไร

ก.   ใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ

ข.   ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพ

ค.   ใช้ในการวางแผนเลือกศึกษาต่อ

ง.   ถูกทุกข้อ

8.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ตนเองในการตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างไร

ก.   ศึกษาข้อมูลลักษณะงาน มีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างไร

ข.   ศึกษาลักษณะงานในอาชีพจากสถานประกอบการจริง

ค.   พิจารณาความสนใจ ความสามารถ ความถนัด ของตนเอง

ง.   พิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับจากการตัดสินใจเลือกทำงาน

9.  ข้อใดจัดเป็นตัวชี้วัดของเจตคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อประกอบอาชีพสุจริต

ก.   ความยุติธรรม                                      ข.   ความขยันและอดทน

ค.   ความเมตตากรุณา                               ง.   ความเห็นแก่ตัว

10.  การสร้างอาชีพของนักเรียนในวัยเรียน มีความสำคัญอย่างไร

ก.   เป็นการสำรวจความพร้อมของตนเอง

ข.   เป็นการฝึกฝนทักษะกระบวนการทำงาน

ค.   เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงแก่นักเรียน

ง.   เป็นแนวทางการประกอบอาชีพอิสระตามความสนใจ และความถนัด

 

เฉลย

1. ค  2. ก  3. ง  4. ง  5. ค  6. ก  7. ง  8. ค  9. ข  10. ง

 

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s