หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โลกของอาชีพ

    มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

            ง 4.1         ม.1/1               อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ

                               ม.1/2              มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

ม.1/3              เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ

 ‚    สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

           การมีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ เห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต ช่วยให้สามารถเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริตเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

 ƒ    สาระการเรียนรู้

           3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

                 1)   แนวทางการเลือกอาชีพ

–   กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ

2)   เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

–   การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต

3)   ความสำคัญของการสร้างอาชีพ

–   การมีรายได้จากอาชีพที่สร้างขึ้น

–   การเตรียมความพร้อม

   3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

                 –

„    สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

           4.1 ความสามารถในการคิด

                 –     ทักษะการคิดวิเคราะห์

–     ทักษะการคิดเป็นระบบ

4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

                 –     กระบวนการปฏิบัติ

–     กระบวนการทำงานกลุ่ม

…    คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.     มีวินัย

2.     ใฝ่เรียนรู้

3.     มุ่งมั่นในการทำงาน

†    ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

             โครงงานการสร้างอาชีพด้วยตนเอง

‡    การวัดและการประเมินผล

           7.1 การประเมินก่อนเรียน

                 –     นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1)     ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเปรียบเทียบอาชีพ

2)     ใบงานที่ 1.2 เรื่อง แนวทางการเลือกอาชีพ

3)     ใบงานที่ 1.3 เรื่อง กระบวนการตัดสินใจ

4)     สังเกตการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

5)     สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

         7.3 การประเมินหลังเรียน

–     นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

   7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

                 –     ประเมินโครงงานการสร้างอาชีพด้วยตนเอง

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s