แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้กระบวนการทำงาน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดมีความสำคัญในการทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ
ก. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม ข. กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ค. ความมีใจรักในการทำงาน ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดหมายถึงการวิเคราะห์งาน
ก. เด็กชายบอลปลูกผักสวนครัวหลังบ้าน
ข. เด็กหญิงแหม่มประดิษฐ์โมบายจากเปลือกหอย
ค. เด็กหญิงส้มตัดสินใจเลือกทำไข่เค็มดองเกลือ เพราะใช้งบประมาณน้อย และวัสดุหาง่าย
ง. เด็กชายเบน แอบเลี้ยงปลากัดไว้ในเรือนเพาะชำของโรงเรียน เพราะใช้พื้นที่น้อยในการเลี้ยง

3. การทำโครงงานวิทยาศาสตร์มักใช้กระบวนการทำงานใด
ก. ทักษะกระบวนการทำงาน ข. กระบวนการแก้ปัญหา ค. กระบวนการกลุ่ม ง. ถูกทุกข้อ

4. อะไรเป็นปัจจัยของความสำเร็จที่สำคัญที่สุดของการทำงานกลุ่ม
ก. ความสามารถของผู้นำกลุ่ม ข. ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม
ค. ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม ง. ความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการทำงาน

5. นักเรียนควรประเมินผลการทำงานอย่างไร
ก. ประเมินขณะปฏิบัติงานเท่านั้น ข. ประเมินหลังการปฏิบัติงาน
ค. ประเมินระหว่างปฏิบัติงานและหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ง. ประเมินผลช่วงใดก็ได้ตั้งแต่รวมกลุ่มกันทำงาน

6. การประเมินผลงาน มีประโยชน์อย่างไร
ก. ทราบข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขในการทำงานครั้งต่อไป
ข. ทำให้การทำงานเป็นไปตามแผนงาน
ค. ผลของงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ง. การทำงานตรงตามกำหนดเวลา

7. การใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน มีประโยชน์อย่างไร
ก. เป็นการสร้างลักษณะของผู้นำกลุ่ม ข. ก่อให้เกิดการแข่งขันกันในกลุ่ม
ค. ทำงานเสร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนด ง. ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม

8. นักเรียนปฏิบัติตามข้อใด จึงถือว่ามีความเสียสละ
ก. เลือกทำงานที่ตัวเองถนัดก่อนผู้อื่น
ข. เมื่อนัดประชุมกลุ่ม นักเรียนมาช้าอยู่เสมอ
ค. ทำงานที่ตนรับผิดชอบให้เสร็จก่อนเพื่อนในกลุ่ม
ง. รับฟังความคิดเห็นและยอมรับเสียงข้างมากของสมาชิกในกลุ่ม

9. ข้อใดหมายถึงทักษะกระบวนการทำงาน
ก. การทำงานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดของแต่ละบุคคล
ข. การใช้หลักการอธิบายการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ความจริง
ค. เทคนิควิธีการต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ง. การตัดสินใจแก้ปัญหาภายใต้ทางเลือกต่างๆ

10. การกระทำในข้อใด เป็นการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ก. กำหนดแผนงานใหม่ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น
ข. ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
ค. หัวหน้ากลุ่มพิจารณาและตัดสินใจแก้ปัญหาเพียงลำพัง
ง. พิจารณาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์และประเมินทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน

เฉลย
1. ง 2. ค 3. ง 4. ข 5. ค
6. ก 7. ง 8. ง 9. ค 10. ง

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s