หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้กระบวนการทำงาน

 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.1/1 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน
ม.1/2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
ม.1/3 ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ จะต้องมีการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถแก้ปัญหาในการทำงานได้อย่างมีเหตุผล

 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ขั้นตอนการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทำงานโดยทำตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้
2. กระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการทำงานตามขั้นตอน คือ การเลือกหัวหน้ากลุ่ม กำหนดเป้าหมาย วางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ประเมินผลและปรับปรุงงาน
3. ความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน
4. การแก้ปัญหาในการทำงานเพื่อให้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิด
– ทักษะการคิดวิเคราะห์
– ทักษะการคิดเป็นระบบ

4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
– กระบวนการปฏิบัติ
– กระบวนการทำงานกลุ่ม

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
การผลิตชิ้นงานโดยใช้กระบวนการทำงาน

 การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมินก่อนเรียน
– นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการทำงาน
2) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง กระบวนการทำงานกลุ่ม
3) ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล
4) ใบงานที่ 1.4 เรื่อง การทำงานด้วยความเสียสละ
5) สังเกตการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
6) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7.3 การประเมินหลังเรียน
– นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
– ประเมินการผลิตชิ้นงานโดยใช้กระบวนการทำงาน

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s